Kontakti
JES SIA
Dārza iela 4, Jaunbērze, Dobeles novads, LV-3717, Latvija

TEL. +371 63723519

FAX. +371 63723519

jessia@inbox.lv

Valdes loceklis:

Nikolajs Sigajevs

Tal. +371 29241432

e-pasts: jessia@inbox.lv

Rekvizīti: 

SIA „JES”

Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts,

Dārza iela 4 - 28,

Vien. Reģ. Nr. LV40003133150

A/S SEB banka, kods UNLALV2X

Konts LV50UNLA0006001467117